Frågor och fördjupning inför studiebesöket på Naturvårdsverket

Lägg gärna in eget material här, frågor och förklaringar.. /Rasmus

Frågor till Naturvårdsverket

Allemansrätten:

–          Hur ser ni på den?

–          Vad gäller för organiserad verksamhet i utemiljö?

Finns det markägare i NP och N-resv? Vad gäller i så fall?

Vad innebär ett vattenskyddsområde? Restriktioner? Utfärdare?

Kan man skydda specifika naturvärden som t.ex. pyramiderna, issjödalen, genom särskilda bestämmelser eller krävs det att området ingår i N-resv eller NP?

En grundläggande förklaring kring vad programmet för förvaltningen av skyddade områden, Värna Vårda Visa, innebär?

Utförs speciella bestämmelser för alla växt –och djurskyddsområden eller gäller t.ex. samma saker på alla fågelskyddsområden?

Jag fyller på med lite frågeställningar…

Vilka aktuella regelverk och lagar berörs det organiserade friluftslivet av?

Förekommer samarbeten mellan aktörer inom det organiserade friluftslivet och Naturvårdsverket? Exempel på detta?

Hur ser Naturvårdsverket på aktörer inom naturturismen och deras arbete med hållbar utveckling och naturvård? Hur kan aktörer som exempelvis STF bli bättre på naturvård samt att förmedla vikten av ett hållbart förhållningssätt till naturen till sina besökare.

 Vad innebär Nationalparker, Naturreservat, Naturvårdsområden, Natura 2000 områden, osv? Skillnader mellan de olika typerna av naturskydd?

/Niclas

På naturvårdsverkets hemsida finns det ett kartverktyg över skyddade områden, kika gärna in Jämtland! http://sn.vic-metria.nu/skyddadnatur/index.jsf

 

Detta gör naturvårdsverket inom friluftslivet

Naturvårdsverket ska verka för att förutsättningarna för friluftsliv bevaras och utvecklas. På uppdrag av regeringen samordnar Naturvårdsverket arbetet med friluftsliv bland myndigheter och organisationer på nationell nivå. Den stora mötesplatsen Tankesmedja för friluftsliv arrangeras årligen.

Naturvårdsverket värnar allemansrätten, som är en förutsättning för friluftslivet. Naturvårdsverket finansierar ett sexårigt forskningsprogram kring friluftsliv och ett centrum för naturvägledning. Naturvårdsverket vägleder länsstyrelser och kommuner i frågor kring strandskydd, arbetar med naturturism i skyddade områden och fjällsäkerhet.

Naturvårdsverket arbetar för att utveckla friluftslivet i skyddade områden, som nationalparker och naturreservat. Årligen delas bidrag ut till lokala naturvårdssatsningar till kommuner och andra aktörer.

Naturvårdsverkets hemsida

 

 

Kommentera