Gemensam kurstid; Interndok. – Prel. text till verksamhetsredovisning 2014

logo_brev_72

Verksamhetsredovisning 2014

Verksamhetsområde: Gemensam kurstid

Namn uppgiftslämnare: Olle Mobärg

Kort redogörelse för aktiviteter och förändringar under 2014

Ungefär en kvarts men högst en halv sida

Gemensam kurstid är

-Möte mellan kursgrupperna; integrering där både deltagare och personal deltar.

-Teman som angår alla på folkhögskolan; demokrati, samhällsutveckling och kulturliv kan vara innehåll.

Vi genomförde en vinterdag ute i Edsåsdalen med matlagning i stor tältkåta och med möjlighet till olika gruppaktiviteter på snö som första del för året. Sedan följde Folkhögskolans Dag som vi höll i Åre samordnat med det stora Årefjällsloppet där vi gick ut i grupper och informerade om folkbildning och folkhögskola. Vår återkommande utemiljödag innebar vårstädning kring våra byggnader, elevhem och trivelplatser.

Årets besök vid Nulltjärnen i Vålådalen inledde kursåret 2014-15 med de nya kursgrupperna för året som en del i stora kursstarten vecka 35.

Hösten innehöll så utemiljödag med vedhuggning- och bärplockning, en halvdag kring förebyggande av idrotts- och friluftsskador samt två dagar kring hållbar utveckling. En halvdag med drogpolicyfrågor och diskussion hölls av kåren. En temavandring längs pilgrimsleden mellan Undersåkers gamla kyrkoruin och Ristafallet blev sista temat för året.

Resultat och analys

Vad är din/er syn på vad som fungerat bra/mindre bra? Din analys av orsaker till detta. Lärdomar och utmaningar?

Avsikten att skapa kontakter över kursgränserna verkar fungera väl och värt att fortsätta jobba på. Vissa dagar uppfattas av några deltagare som ej viktigt och att det ”tar tid” från ordinarie kurs och därför ej deltar. Det verkar som om vi har svårt att nå alla med de avsikter om samspel mellan kursgrupperna osv som finns. Vi får fortsätta att jobba med detta och prova nya vägar.

De flesta signalerar att de sätter stort värde på gemensamma moment och det är mycket positivt att Kåren bildas och kan ta viktiga delar i detta arbete så att det även blir tydlig deltagarmedverkan och styrning

Utvecklingsområden för 2015

Lyft kortfattat fram några få (2-3) utvecklingsområden för 2015 inom ditt/ert verksamhetsområde

Vi har för diskussioner om att begränsa antalet dagar något så att inte tiden för ordinarie kurser pressas för mycket. Fortsatt medverkan från kåren/deltagarna i gemensam kurstid är viktigt att jobba vidare med framåt.

Kommentera