Exempel: -Utbildning inom psykologi, teambuilding m.m.

Sveriges Psykologförbund

Kursbeskrivning
Utbildning inom Organisationspsykologi
Konsultation, Handledning, Coaching,
Personligt ledarskap och Teambuilding

Kursen är ackrediterad/godkänd som två fördjupningskurser inom samtliga inriktningar inom Arbets- och organisationspsykologi, i första hand för inriktningen organisation men även inom arbetsmiljö, ledarskap och personalpsykologi samt inom Pedagogisk psykologi och som breddkurs inom övriga specialistutbildningar

Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för psykologer. Utbildningen är upplagd på två terminer med 15 poäng som helhet för två terminer med sju kursdagar/termin a´7,5 poäng.
Pris per termin är 16 000 kronor. Start både h.t. och v.t. Anmälan info@risling.se

Kursbeskrivning
Risling Partners arrangerar specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för tionde året i rad.
Utbildningen är upplagd så att den både inriktas på att du utvecklar dig själv som ett verktyg och utvecklar din förståelse av systemet som du ska verka inom. Som handledare och konsult får du lära dig att hantera olika situationer, att få ihop en grupp och att vara processledare för gruppen samt använda metoder för både coaching, handledning och konsultation. Du får lära hur du utvecklar trygghetsfaktorerna i en organisation och att skapar god anknytning mellan deltagare i en grupp.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar 16 dagar fördelade på två terminer som del av specialistutbildning och är som helhet en avancerad utbildning inom handledning, coaching, konsultation, teambuilding och utveckling av personligt ledarskap. Varje termin startar med två dagars utbildning och träning i teambuilding. Deltagare väljer ett personligt fördjupningsområde, t.ex. handledning i en grupp på en arbetsplats alternativt konsultinsats eller uppdrag som ledare, som de får kontinuerlig handledning på under både vår- och höstterminen. Utbildningen avslutas sedan med examination med extern examinator. Det går att gå enbart en termin som fördjupningskurs inom det fokus som den terminen har som innehåll.

Teoretiskt finns en strävan att integrera dynamisk, systemisk, kognitiv och beteende teori i arbetet med att utveckla personal och ledare. Tidsmässigt är utbildningen koncentrerad under ett år med 60 lektionstimmar per termin. Dessutom tillkommer förberedelsearbete inför vissa moment.

Utvecklingsprogrammets målgrupp
Utbildningen passar legitimerad psykolog och som vill utvecklas som specialist inom arbetslivets psykologi med fokus på organisationspsykologi, som handledare, coach, konsult, ledare för yrkesverksamma, speciellt inom kunskapsorganisationer. Detta med sin specialistkompetens som grund. Utbildningen passar även andra specialistområden som önskar lära sig att handleda och arbeta konsultativt både internt och externt inom en organisation. Psykologen får även träna teamarbete och att använda sin professionella kunskap tillsammans med andra kompetenser så att största möjliga synergi sker till gagn för uppdraget. Psykologen kan under utbildningen få möta andra yrkesgrupper i teamarbete och träna att arbeta konsultativt med sin professionella kompetens som grund. Utbildningen passar bra för den som står inför ett nytt utvecklingssteg i sin professionella karriär och som vill använda sig själv mer medvetet som instrument i sitt arbete. För att bättre kunna bedöma det organisatoriska kontext som uppdraget sker inom, det aktuella läget och kunna arbeta situationsanpassat med syfte att både stärka egen och utveckla andras organisatoriska kompetens.

Egen individuell utveckling
Utbildningen är upplevelsebaserad och genom att utveckla sig själv får psykologen pröva metoder för att utveckla andra. Utbildningen har således även fokus på att utveckla sig själv, sin självinsikt och mentaliseringsförmåga och sitt fungerande i relation till omgivningen, dvs egen organisatorisk kompetens. Den egna personliga stilen kommer därför även i fokus. Olika verktyg som ger feedback om egen personlig stil och hur en förhåller sig i grupper ingår. Deltagarna arbetar med coaching och feedback till varandra för att utveckla varandras arbete i egna uppdrag. Detta kan även ligga till grund för att reflektera kring den egna individuella utvecklingsvägen. Alla lär metoden ”Personligt porträtt” (som evidensbaserad metod benämnd Therapeutik Assessment, av Stephen Finn och även utvecklad i evidensbaserad praktik av Ulla Risling i Sverige , beskriven 1992 i Sfph:s tidskrift). I denna metod speciellt anpassad i Ullas version för arbetslivet, får deltagarna träna sig i att både ta emot och ge feedback för att utveckla förmågan att se och ta vara på egna styrkor och lära att hantera egna svagheter. (Främst under höstterminen).

Utvecklingsprocessen
Utbildningen lägger stark tyngdpunkt på utvecklingsprocessen, som är lika viktig som det innehåll som fokuseras. Många av våra kursdeltagare har egen kompetens som kan vara hög inom de innehållsmässiga delarna. Det gemensamma kunskapsunderlaget blir bidrag till att utveckla och reflektera kring det tema som just är i fokus.

Lärandemål
Psykologen ska efter avslutad utbildning ha lärt metoder för att:
Arbeta som handledare för yrkesverksamma med situationsanpassad handledning.
Genomföra processhandledning med en individ eller grupp
Genomföra konsultinsatser i ett organisatoriskt sammanhang
Utveckla ledare och medarbetare i arbetslivet och leda en utvecklingsprocess.
Utveckla en trygg grupp och ett välfungerande team i teambuilding.
Bedöma en organisations karaktär
Kunna bedöma interventioner i en utvecklingsprocess från olika perspektiv med helhetssyn.

Lärandemålen syftar till att du ska utveckla din förmåga att vara handledare och konsult och att utveckla ditt personliga ledarskap. Dessutom att du får lära dig att bedöma en organisation och de förutsättningar som råder i olika organisatoriska miljöer så att du medvetet kan se möjligheter, begränsningar och risker i den omgivningen där du arbetar.
Som konsult ska du också öka din förmåga att förebygga och hantera kriser och konflikter både inom system och mellan system (individ, grupp, organisation). Du ska kunna utveckla trygghetsfaktorerna i en grupp och organisation som medverkar till bättre psykisk hälsa.

Examination
För att bli godkänd ska deltagare aktivt deltagit i kursmomenten som leds av leg.psykolog och specialist inom arbetslivets psykologi Ulla Risling samt examinerats av leg.psykolog och fil.dr. Johan Grant.
Deltagaren får i handledning dra det valda fokusuppdraget och visa att det genomförs.
Som avslutning på terminen får varje deltagare hålla i ett seminarium där hen redogöra för ett konsult/handledningsuppdrag eller en utvecklingsprocess kopplat till den teori som ingått under terminen. Seminariet utvärderas i gruppen.
Skriftlig examination: En skriftlig rapport på fokusuppdraget kopplat till teori samt självreflektion kring det lärande som skett under terminen.
Kursansvarig, lärare och handledare är Ulla Risling , leg psykolog och specialist inom klinisk- och arbetslivets psykologi, leg. psykoterapeut och handledare.

Examinator är Johan Grant leg. psykolog, specialist inom arbetslivets psykologi och fil.dr. som examinerar det skrivna arbetet.
Sammanhang och lärare
Utbildningen inom Organisationspsykologi har sedan starten 1987 utvecklats och drivits av legitimerade psykologer. Redan från start med inriktning mot processkonsultation, handledning, coaching, personligt ledarskap och teambuilding. Utbildningen bygger på kunskap om arbetslivets psykologi med människan, utvecklingspsykologin och behovet av god anknytning i centrum. Ulla Risling var med och startade utbildningen och har fungerat som ansvarig kursledare sedan 1977. Ulla är legitimerad psykolog, specialist inom både arbetslivets psykologi och klinisk psykologi och har lång erfarenhet som organisationskonsult. Risling Partners har som företag sedan start haft en strävan att stärka hälsobefrämjande processer inom organisationer och att förebygga stress och ohälsa. Detta bl.a. genom att utveckla trygghetsfaktorerna och genom att hjälpa medarbetare till en god anknytning till varandra och organisationen. De metoder som tillämpas befrämjar god dialog och reflektionsprocesser i grupper och utvecklingen av individernas personliga ledarskap.

Kursstart och omfattning
Utbildningen omfatta 16 heldagar under två terminer, med ny intagning i början av varje termin.
VT 2018 Kursstart och fortsättning: 19-20/2, 12-13/3, 9-10/4, 7-8/5
Varje utbildningstillfälle startar kl. 9.00 dag ett till 17.00 men en av dagarna slutar ena handledningsgruppen tidigare, 15.00.
Senare eftermiddagspass sista måndagen/termin. Kurspärm ingår. Var termin motsvarar 7,5 poäng/termin.

Utbildningens innehåll och fokusområden

Träning i Teambuilding
Varje termin startar med teambuilding och deltagare som går fyra terminer har sammanlagt fått träna detta 40 timmar med handledning. Du lär dig att hantera gruppens dynamik och även om dina egna styrkor och svagheter då du är i en grupp. Varje termin av utbildningen får du träningsmoment som bygger vidare på dem du tidigare har lärt.

Personligt ledarskap
Under hösten är fokus på att utveckla sig själv och de egna färdigheterna. Att med större insikt om sig själv arbeta som handledare, konsult, coach och processledare. Fokus är på människan i organisationen och individens utveckling. Du lär dig att använda dig själv som instrument som handledare, coach, konsult och ledare. Kurslitteraturen under hösten är mer riktad till att utvecklas som individ, handledare, coach och ledare (motsvarande 7,5 poäng).

Organisatorisk kompetens
Under våren är fokus på organisationen. Att förstå fokus och drivkrafter och situationsanpassa ditt arbete efter olika organisationsmönster. Du får träna arbete i organisationen med organisationsspel och studera hur olika organisationer ger olika förutsättningar och utvecklingsvägar för individen. Vi arbetar med hur den kontext man verkar inom påverkar och påverkas av arbetet med ledare och medarbetare. Du lär dig att vara handledare, coach, ledare och konsult i en organisation. Kurslitteraturen är mer inriktad mot grupp- och organisationsutveckling. Du får även lära om kris och konflikthantering (motsvarande 7,5 poäng).

Kontinuerlig handledning och coaching
Teoriseminarier varvas med handledning och egen utveckling. Tillsammans med legitimerad, specialistkompetent psykolog ges kontinuerlig handledning i ditt eget konkreta arbete och feedback på ditt personliga ledarskap i detta. Deltagare är knutna till en mindre utvecklingsgrupp och får möjlighet till personlig coaching, handledning och reflektion. Utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande, att lära genom att göra. Du tränar dig själv inom handledning, coaching, konsultation och personligt ledarskap tillsammans med övriga deltagare.

Fördjupningsområden är:

1. Handledning och Coaching
Att vara handledare eller coach till individ eller grupp. Du ska vara handledare och/eller coach och medverka till att utveckla yrkesmässig kompetens, personligt ledarskap och samspelsförmågan hos dem du handleder.

2. Konsultation och processledarskap
Att arbeta som externkonsult eller ledare innebär att själv stå utanför ett system, en grupp, ett team eller organisation och ha uppdraget att arbeta som ledare eller konsult för detta system. Du tränar dig att leda och hantera en process från ett externt eller mer övergripande perspektiv.

3. Internkonsultation, ledning och medarbetarskap
Att arbeta som intern konsult inom den egna organisationen. Att som medarbetare eller projektledare ha som uppdrag att arbeta internt inom en organisation med utvecklingsarbete.

4. Teambuilding – grupp och ledarskap
Att skapa en god grupp med anknytning mellan gruppens deltagare och att utveckla den ömsesidiga dialogen medför att tryggheten och samspelsförmågan ökar i gruppen. Det är förutsättningen för ett kreativt klimat och lagspel utåt i gemensamma uppdrag. Vår metod för teambuilding betonar vikten av samarbete, att ta vara på olikheter med respekt för varandras bidrag och att lägga ihop alla goda krafter så att synergi uppstår med gott resultat och välmående i gruppen.

Syftet med kursen är att deltagare ska kunna
Arbeta som handledare, coach, konsult och processledare i organisatoriskt sammanhang.
Hantera metoder för teambuilding och att hålla i en utvecklingsprocess i en grupp.
Utveckla och skapa gott samspel och synergi i en grupp med olika kompetenser.
Självständigt arbeta med metoder för Reflekterande team, Coaching, och Feedback.
Ge feedback och kunna genomföra ”Personliga porträtt” (360 graders feedback)
Hantera metoderna Reflekterande scenarier, Kompassen och Vattentrappan
Bedöma en organisation och att situationsanpassa sitt arbetssätt för organisationen.
Kunna hålla ett seminarium och fungera som seminarieledare.

I det avslutande seminariet, som varje deltagare ska hålla med övriga deltagare, ska deltagaren redogöra för ett eget uppdrag och knyta detta till läst teori inom handledning, konsultation eller ledarskap.

Examinationen
Som komplement till det avslutande seminariet:
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna ge en skriftlig redogörelse på sin egen och handlednings- konsultuppdragets- utveckling under kursen. Detta kommer att läsas och bedömas av oberoende extern examinator leg.psykolog och fil.dr. Johan Grant.
Eximination: Skriftlig uppgift: Redogör för en insats eller utvecklingen i gruppen under utbildningen. Rapporten skall vara på 2 A4-sidor och beskriva:
Utvecklingen i gruppen
Nyckelsituationer som bidragit till eller hindrat utvecklingen med fokus på teoretiska förklaringar.
Egen roll. Egen reflektioner över det egna rolltagandet och hur det bidragit respektive hindrat
utvecklingen/brist på utveckling.
Examinationskriterier
Levande beskrivning. Man skall som läsare kunna relatera till och se situationen framför sig. Det
innebär att den behöver ha en detaljeringsnivå som är hög med hänsyn tagen till etiska
överväganden och teoretisk relevans. Teorierna skall vara relevanta och bidra till förståelsen.
Differentierad självreflektion. Reflektionen skall demonstrera både mod och integritet.

Utbildningsteman som kommer att beröras under utbildningen
Team och grupputveckling. Att skapa anknytning och trygga team och grupper.

Handledning, coaching, feedback. Förhållningssätt som handledare och coach. Träning i att stödja, stärka individen och att ge feedback för ökad insikt vid rätt tillfälle och efter behov.

Det konsultativa förhållningssättet. Att arbeta som konsult och att utveckla ett konsultativt förhållningssätt. Utveckla dialog och samspel mellan medarbetare och med ledningen.

Organisation i förändring. Att hantera och medverka i utveckling av en organisation.

Att hantera olika roller som att vara inter- eller externkonsult. Att vara ledare och samtidigt ingå i en grupp. Att leda flera fristående grupper i linjen eller nätverk.

Det kommunikativa samspelet. Att träna dialog, samspelsförmåga, inre ledarskap och helhetssyn.

Det goda ledarskapet: Att utveckla ett situationsanpassat och coachande ledarskap.

KASAM – Att skapa känsla för sammanhang och mening och förebygga stress och utbrändhet.

Kris- och konflikthantering Att hantera reaktioner i förändringssituationer. Att genomföra svåra samtal med konflikthantering.

Medarbetarutveckling. Att stödja kompetenta och självständiga människor i projekt, t.ex som självstyrande grupper att genomföra goda utvecklings- och vägvalssamtal att coacha kollegor

Livs- och karriärplanering. Både för egen del och att hjälpa andra med detta.

Deltagarna får kontinuerligt egen feedback med olika metoder som Personligt porträtt, Kompassen och orientering kring olika verktyg som används inom teamutveckling bl.a. MBTI, FIRO-B och lära hur olika metoder och verktyg kan användas i handledning och konsultation.

Litteraturlista (är kontinuerligt under utveckling och ny litteratur kan tillkomma)
För psykologer som går i specialistutbildning gäller att läsa ca 800 sidor/termin. Deltagarens fokus/termin avgör urval: Organisation, Konsultation, Handledning, Ledarskap.
Obligatoriskt för psykologer som går specialistkurs:
Förutom Kurspärmen (ca 200 sidor) tillkommer 700-1000 sidor litteratur/termin. Här finns grundläggande baskurs litteratur samt till detta även utrymme att välja egen litteratur som passar för området och som godkänns av kursledaren. Denna litteratur kan finnas på befintlig litteraturlista eller kan vara nyare och därmed tillföras som uppdatering av aktuell litteratur lista.
Baslitteratur (obligatorisk) som deltagarna förväntats ha läst:
Höstterminen:

Broberg, Anders; Risholm Mothander, Pia; Granqvist, Pehr; Ivarsson, Tord (2008). Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och kultur.

Alternativ: Hilmar Thor Hilmarsson (2012) : Samtalet med känslomässig intelligens.

Peter Hawkins och Robin Shohet. Handledning inom behandlande yrken. Wheelan Susan A. Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar Orientering: Johan Näslund, Marie-Louise Ögren, Stefan Jern, Siv Boalt Boethius, Kjell Granström. Grupphandledning: forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden

(Frivillig: Isaacs, W. (1999). Dialogue and the Art of Thinking Together alternativt

Andersen Tom: Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen.)

Vårterminen: (även del av höstens litteratur)
Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Iskasson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn: Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel
Alt. Näslund Johan och Jern Stefan: Organisationspsykologi
Johan Cullberg: Kris och utveckling (senare upplagan 2006)
Kjell Ekstam: Handbok i konflikthantering
Christina Andersson: Compassion effekten.
Susan Wheelan: Att skapa effektiva team (båda terminerna).
Ulla Risling & Anders Risling. Vattentrappan – att utveckla kommunikation och organisatorisk kompetens Kurspärm Frivilligt: Schön Donald A. : The reflective practioner.)

Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium
Mintzberg Henry. Structure in fives: Designing effective organizations
Samt valfritt att använda i seminarium från bifogad referenslitteratur i referenslistan i kurspämen.
(Nytt kan tillkomma till våren)
BINDANDE ANMÄLAN TILL:

Utbildning i Organisationspsykologi
Konsultation, Handledning, Coaching,
Personligt ledarskap och Teambuilding
_______________________________________________________________________
Använd detta formulär (kopiera) och sänd till ulla@risling.se. Kontakta gärna Ulla Risling via mail eller mobil 0705400451 om du har frågor!

Namn:

Adress:

Postadress:

Fakturaadress:

Postadress:

Tel:

Fax:

Mobil:

E-post:

Söker till:

Utbildningsbakgrund: (Leg.psykolog, när, var, specialistområde)
.

Arbetsplats:

Mitt arbete idag innebär:

Namnunderskrift och datum:

Välkommen med din anmälan!
Kopiera och skicka med mail eller post till:
Risling Partners, Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm
Tel. 08-223020
Mail till: ulla@risling.se