Planering

Längst ner här ser du ett stomprogram för hela året. I kalendern gör vi detaljer per kursvecka fr o m oktober. /Olle
http://snovind.se/wp-admin/admin.php?page=ajax-event-calendar.php

–   –   –

KURSPLANEDOKUMENT:

Fjäll- och friluftslinjen – Ledarutbildning

Förutsättningar:

6-8 deltagare med minst ett års grundläggande utbildning eller motsvarande inom detta fält. Praktik och egen utövning inom friluftsliv är fördelaktigt såväl som intresse för att utveckla kunnande för yrkesutövning inom detta fält.

Kursen bedrivs med ambition att följa turistbranschens, och andra friluftsaktörers utveckling och kunskapsområden. Ett avgörande förhållande som byggs upp i kursen är det mellan den enskilde deltagaren och aktörer som är och kan komma att bli uppdragsgivare i framtiden.

EN UTBILDNING PÅ FOF MED INRIKTNING MOT LEDARSKAP OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING. SOM EN RÖD TRÅD KOMMER OCKSÅ FJÄLLSÄKERHETS-RÅDETS NORM FÖR FJÄLLEDARE ATT GÅ GENOM UTBILDNINGSÅRET. DEN UTGÖRS UTAV 16 OLIKA UTBILDNINGSMOMENT SOM KOMMER ATT INGÅ I OLIKA FRILUFTS-AKTIVITETER SOM DU GENOMFÖR MED STUDIEGRUPPEN.

Föreläsningsrum, idrottshall, fjäll och strömvatten finns tillgängliga. Så också ett kontaktnät med aktörer som bedriver verksamhet där praktik och projekt kan skapas med våra deltagare.

Lärare och handledare är erfarna inom yrkesområdet och har kunskap kring fjällsäkerhet och pedagogiska problemställningar såväl som friluftsliv, natur och kulturhistoria.

1. Fjällsäkerhet 2. Pedagogik kopplat till individer och grupper. 3. Psykologi med inriktning på arbetsliv och vardagsliv. 4. Ledarskapsteori. 5. Friluftsteknik med utökad materialkännedom och alternativa tillvägagångssätt. 6. Instruktörsutbildning inom skidåkning/snowboard. 7. Natur och naturvård i fjäll, skog och vatten. 8. Kulturhistoria – Människans historia i fjällområdet.

Deltagaren ska kunna planera, leda, genomföra och efterbearbeta arrangemang,aktiviter, läger m.m. med specifika innehåll enl. ovan.
Deltagarna måste förstå betydelsen av skor, klädsel, fysisk prestationsförmåga och säkerhet i väglöst land.
Deltagarna ska öva att röra sig med en ”defensiv” men vaksam hållning i förhållanden där terräng, väder m.m. skapar mångfacetterade problem vid sportsutövning. Denna hållning ska kunna föras vidare till de gäster som deltar.

Genom att utföra konkreta aktiviteter under yrkesaktörs ansvar ute i terrängen med de tidigare uppräknade målen kan deltagare och lärare se att förmåga och förståelse uppnås.

Vid förflyttning från A till B med angivelser på karta samt uppföljningssamtal/feedback så kan vi avgöra om målen uppnås. Kunskap om fysiologi och navigering kan testas i indiviuellt prov.

Då tidsåtgång och precision i väg- och metodval samt värdering av kommunikationsförmåga, gensvar hos gäster görs kan vi avgöra kvalitativa skillnader mellan deltagarnas förmåga och insatser.

Självbedömning, kamratbedömning används för att under kursens gång driva fram förändring hos deltagaren.

De övningar som utför som huvudmoment fungerar som delexaminationer samt ett prov i fysiologi, säkerhet och orientering.

Inläsning på bl.a. textmaterial kring fjällsäkerhet, naturkunskap, pedagogik m.m.  jämte yrkesnära gruppverksamhet såsom naturguidning av olika slag.

Då komplexiteten i naturförhållanden och de mänskliga faktorerna gör uppgifterna höggradigt mångsidiga samt att ständigt nya kombinationer av svårigheter genereras så väljer vi att låta kunskapen utvecklas genom ”reportoar”- och erfarenhetsutbyggnad.

Genom täta kontakter och uppföljning i handledningssamtal där handledare ute på fältet eller lärare på utbildingen undersöker tillsammans med deltagaren vad som sker i de olika arbetsmomenten och vad som kan utvecklas.

Vi betonar starkt värdet av att våga prova andra sätt att agera än de invanda. För att stödja detta strävar vi efter ett öppet klimat där allas tankar och frågeställningar är viktiga.

Första steget är att deltagaren får uppdrag att skapa kontakter ute på fältet för att direkt börja jobba/agera under handledning i yrkesnära arbetsuppgifter. Därefter tar en period av distans studier vid där vi använder telefon och konferensyta å nätet för studieuppgifter och handledning. Under de första två månaderna genomförs två tredagars seminarier på temat pedagogik och fjällsäkerhet. Kursen går så in i förlopp med en kompakt kursperiod på folkhögskolan där bl.a. instruktörsträning läggs in. Vintern innehåller så en längre praktikperiod igen samt våren avslutar kursen med ledarskap, natur och kulturkunskap och examinationsmoment.

Kursens grundmetod är att deltagaren ska konfronteras med ledaruppgifter så ofta som möjligt dvs gå in i aktion för att få så verklighetsbaserad kunskap som möjligt.

Då en deltagare inte uppfyller målen, (Mindre god studieförmåga (1) enl. kriterierna nedan), ser vi att hon/han inte förmår agera i övningar på ett säkert och uppmärksamt sätt. Detta riskerar påverka tredje part och bör undvikas, förebyggas noggrant.

Vi utgår normalt från kriterierna för studieomdöme i folkhögskolan: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1)
Vad vägs in i begreppet studieförmåga? För att nå studieomdömets syfte ska följande faktorer beaktas: – Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. – Förmåga till analys, bearbetning och överblic. – Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studie. – Social förmåga.

Önskvärt är att hämta information från resp. deltagare kring färdighetsutvecklingen. Vi kan se vissa tecken på det utifrån men deltagarens egen bild är samtidigt avgörande för den samlade värderingen.

De handledarinsatser som görs löpande samordnas med kamrathandledning och gruppsamtal vid seminarietillfällen eller på annan avtalad tid.

Efter varje period görs ett avslutande gruppsamtal om styrkor/svagheter i övningen. Vid kursens slut görs en översiktlig erfarenhetsbeskrivning i grupp och individuellt.

Kursen är avsedd att lägga stor tyngdpunkt på yrkesnära situationer som utgångspunkt för teoretisering. En begränsande faktor kan bli då den erfarenhet eller kunskap om ledarsituationer som delagaren har med sig sedan tidigare inte räcker för att leda till en offensiv hållning i de nya arbetsuppgifter som läggs. En teoriförståelse kan här hjälpa till viss del och kan ges under höstperioden inför vinterns ykespraktik. Det som annars troligtvis blir effekten är att den handlening som ges får ta sig mer arbetsledande former och uppgifterna blir mindre självständiga.

För att uppnå att var och en känner sig sedd strävar vi efter att under kursens gång samtala med var och en som individ.

Stomprogram

Augusti – september

Introduktion via telefon och FirstClass (FC)
Introduktion, persnpresentation 4
Handledning. Om arbetssättet.4
Diskussion om praktik/arbete4
Utbildningsnorm för fjällledare4
Inför 1:a seminariet, strömvatten, navigering4
Seminarium kring personlig utveckling, grupputveckl
Grupputveckling – ledarskap4
Strömmande vatten, kajak/kanadensarpaddling4
GPS-navigering, precisionsövning4
Forts FC arbete från praktikplatserna
Handledning i gruppkonferensen på FC
Hållbar turism, litteratur/intervjuuppgift
Inför semin 2; förstahjälp i terräng+ grupphandledn
Seminarium kring riskvärdering och första hjälp samt grupphandledn
Teori; grupp-processer, K.Lewins kraftfält
Fältövning; Första hjälpen
Grupphandledning
Forts FC arbete från praktikplatserna
Handledning individuellt
Naturvård och särskilda regler
Forts. hållbar turism

Oktober – januari

Riskhantering och ansvarsfrågor
Kulturturism, kulturhistoria, vandring
Fysiologi
Instruktörsutbildning
Ledarskapskurs
Vinterfriluftsliv, tekniker
Lavinutbildning
Issäkerhetsutb

Februari – april

Forts FC arbete från praktikplatserna
Handledning i gruppkonferensen på FC

April – maj

Telemark- och högfjällsturledarutb
Seminareförberedelser
Väderkunskap

Litteratur:
Fjällsäkerhetsrådets dokumentation
Artikelsamlingar; naturvård
Artikelsamlingar; kulturhistoria
Rolf Ohlsson, Friluftsliv på vintern
Arne Maltén, Grupputveckling
Artiklar kring pedagogik

Utrustning:
Skidutrustning för alpint och turåkning
Övr. Utrustning ordnas av folkhögskolan med scablonavgift

Transporter/resor:
Lokala tranporter cirka 200 mil samåkning bil  1200:-
Transporter utöver detta till yrkesplatser eller till särskilda studiebesök ligger utanför närområdet ligger på resp. delt. att bekosta.

Kommentera